Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2013

Konrad Mazowiecki

Obraz
Praca Henryka Samsonowicza nie jest typową książką biograficzną - jest analizą sytuacji   ziem polskich, w tym Mazowsza na tle zmieniającego się oblicza Europy za czasów Konrada Mazowieckiego. Polska przeżywała wówczas niezwykle trudny okres rozbicia dzielnicowego, obfitujący w   waśnie pomiędzy potomkami Bolesława Krzywoustego. W Europie   Zachodniej kształtowały się już nowe formy państwowości wynikające   z umocnienia się warstwy możnych i duchownych w stosunku do władzy monarszej. Koniec epoki feudalnej przypieczętował gwałtowny rozwój miast. Na wschodzie Europy zmieniał   się układ sił politycznych, jednoczyły   się plemiona litewskie, a państwo ruskie   uległo osłabieniu w wyniku ekspansji plemion     mongolskich na zachód. Ziemia Mazowiecka, którą     Konrad odziedziczył po swoim ojcu, Kazimierzu Sprawiedliwym   z jednej strony narażona była na najazdy pogan, głównie Bałtów i Prusów,   z drugiej zaś, położona na ważnych   szlakach handlowych, zyskiwała   rangę spoiwa